Min utbildning och erfarenhet

Min erfarenhet och utbildning inom terapeutiskt arbete och coaching, inom personlig utveckling, mänskligt och andligt växande, har jag till stor del fått genom att gå och träna mig hos internationella terapeuter och coacher. Under en stor del av mitt vuxna liv har jag arbetat med mig själv, utbildat mig och tränat mig i personlig utveckling genom olika typer av terapier, behandlingar och coaching. Jag har gått den långa vägen och samlat på mig mycket erfarenhet under tiden.

Jag har gjort en lång inre resa för att bli mer medvetenhet om vem jag är, för att komma i djupare kontakt med mig, förändra mina dåliga mönster och läka, hela mina historiska sår. Jag har varit i kontakt med mycket psykisk smärta, helat mycket och förändrats mycket. Jag har upplevt mycket, lärt mig mycket om mänskliga beteenden, psykiskt helande och mänskligt växande. En del av mina sk skuggsidor har jag numera gjort till mina styrkor och till en del av min verksamhet.

Egenterapi

Under ca 3 decennier av mitt liv har jag mer eller mindre medvetet arbetat med mig själv, utbildat mig, gått i egenterapi, tittat på mig själv och arbetat med dom frågor eller saker som kommit upp.

Under det första decenniet, under större delen av 80-talet, gick jag i samtals- och gruppterapi. Jag gick i samtalsterapi under ca 2 år hos St Lucas (www.sanktlukas.se) och därefter under ca 2 år i gestaltterapi (www.gestaltakademin.se). I gestaltterapin började jag även göra gruppterapi. Samtidigt gjorde jag även terapigrupper med olika teman inom dåvarande Osho-rörelsen i Sverige samt i Indien (finns ingen aktuell hemsida att direkt hänvisa till). Vid denna tid var denna gruppterapi direkt skadlig för mig, vilket ledde till att jag gjorde uppehåll i min inre resa under ett flertal år.

Kontakta
Terapeutiska utbildningar och träningar

Efter år 2000 har jag gått i olika gruppterapier, grupp-processer, utbildningar och träningar som har berört en stor del av livets olika områden. Då har jag praktiserat och använt mig av ett stort antal verktyg, redskap och metoder för att arbeta med, leva ut och hela djupare, historiska känslo- och kroppsupplevelser och s.k. trossystem. Praktik har varvats med teori. Efterhand har jag flyttat mitt fokus från egenterapi till att utbilda och träna mig.

I början av 2000-talet gick jag under flera år i inkännande och traumahelande gruppterapi. Jag gjorde först ”Det glemte barnet”-processen (www.ihmm.no) och därefter ”Learning Love Seminars” och ”Learning Love Training” (www.learningloveinstitute.com) under några år. Efter 2009 gick jag på Humaniversity Therapist Training i Sverige och Holland under några år (www.humaniversity.se och www.humaniversity.com).

Utöver längre gruppterapi-processer och träningar har jag under denna period även deltagit i andra kortare grupper, mansgrupper och workshops med både svenska och internationella terapeuter och lärare.

Samtalspedagogutbildning

Under 2011/12 utbildade jag mig till diplomerad samtalspedagog (www.realinsight.se) för att få en svensk utbildning inom samtalsterapimetodik. I utbildningen ingick samtalsteknik, samtalspraktik, modern psykoanalytisk teori samt hur den tolkas och tillämpas idag.

Coachingutbildning

Under 2015 och 2016 utbildade jag mig till certifierad Awakening Coach (www.awakeningcoaching.com). Coachingen är en djupare metod som har sin utgångspunkt i att man är mer än sina tankar, mer än sina känslor och mer än sin kropp. I coachingen används flera verktyg och metoder för att man ska bli fri från begränsande tankar och känslor.

Senare utbildningar / träningar

Under 2017 gick jag en kortare utbildning i Relationship Mastery Coaching, en form av parrelations-coaching som används av HeartIQ-skolan i Holland (www.heartiq.com). Under 2017/18 gjorde jag en träning i Tantra Pulsation, andningsterapi, i Sverige (www.tantraforum.se). Under 2017/18 gick jag en träning i Bodyoriented Dealing With Trauma Therapy vid Humaniversity i Holland (www.humaniversity.com). Jag har påbörjat en encounterterpiträning vid Humaniversity i Holland 2019 (www.humaniversity.com).

Jag kommer troligtvis att fortsätta att utbilda mig ett tag till på områden som kan gagna mig och mitt arbete med klienter. Livet är ett konstant lärande!

Min inre personliga resa

Nedan beskriver jag kort min egen personliga inre resa hittills genom livet, främst som ett exempel bland många. Du kommer troligtvis att tolka och värdera den. Var medveten om det! Undvik det! Kom ihåg att du har din unika resa genom livet som är och förblir unik för dig!

Jag beskriver här min inre resa mycket kort och komprimerat: Resan började relativt hårt och svårt. Jag blev mycket traumatiserad som barn. Från tonåren och upp till 28 års ålder var jag en mental rebell, främst beroende på en kraftig reaktion mot min pappas hårda styre och min mammas känslomässiga frånvaro. Därefter var jag lätt deprimerad under ca 20 år, främst som en naturlig följd av mina upplevelser i förhållande till min mamma och pappa. Så upplevde jag det. Samtidigt började jag vid 28 års ålder gå i samtalsterapi och sedan ägna mig åt mycket och djupgående personlig utveckling (eller avveckling!) under ett flertal decennier. Efter hand, sakta men säkert, kom jag mer och mer och påtagligt i djupare kontakt med speciellt mitt känsloliv, min verkliga jag, min djupare och sanna ”essens” och alla dess olika uttryck.

Mitt helande

Under den tid som jag som ung på ytan var “arg, intellektuell rebell” och senare ”lätt deprimerad”, var jag i mitt inre oftast i kontakt med existentiella rädslor av olika slag. Jag var också arg, frustrerad, ledsen, full av skam och skuld, ett offer, en känslomässigt och mentalt förvirrad person som levde mycket kontrollerat i mitt huvud. Jag var utan påtaglig eller djupare kontakt med främst mitt känsloliv. Jag var istället ett omedvetet offer för det. Jag upplevde och anade dock nästan hela tiden att jag var mycket negativt präglad av min historia. Samtidigt var jag nästan helt omedveten om min s.k. mask, mina mönster, mina spel, mina dolda ”vita fläckar”, mina trigger-punkter och mina s.k. trossystem om mig själv och andra. Med hjälp av det inre arbete jag gjorde, främst under de senaste tjugo åren, blev jag mer och mer medveten om mig själv och kom efter hand i djupare och bredare kontakt med mitt inre, min essens och vem jag egentligen var. Efterhand såg jag även vem jag verkligen var, med både mina negativa (se ovan) och positiva, livskraftiga, genuina sidor. Med tiden läkte jag trauman och känslomässiga sår och jag släppte efter hand en stor del av mina sk trossystem. Samtidigt som mina känslomässiga sår helades, växte den positiva, kärleksfulla och sanna sidan inom mig. Min medvetenhet, min självinsikt, min självtillit, självkärlek och min personliga kraft ökade. Jag blev mindre rädd, tryggare, mer grundad, lugnare, friare, gladare, mer kärleksfull, spontan, närvarande, kreativ och aktiv. Jag blev också en ”multidimensionell” människa. I mitt yttre liv började jag ursäkta mig mindre, bortförklara mig mindre och skylla händelser och omständigheter i mitt liv mindre på omgivningen eller historien. Jag började ta mer och mer ansvar, började våga leva mer ”sant”, öppen och i mottagande av det som kom till mig. Jag tog mer plats och kom mer och mer i min kraft på livets olika områden. Jag började mer och mer relatera till andra från ett nyfiket, öppet och sårbart hjärta. Jag blev mer och mer spontan, kreativ, vänlig och kärleksfull i mina relationer. Och min inre resa fortsätter och fördjupas hela tiden …..

Människan och livet - några tankar och synpunkter!

Vi människor är en fantastisk, komplicerad och komplex varelse som utvecklats genom några hundratusen år vet vi numera. Det är mycket svårt att kort beskriva hen, hens psyke och hens nuvarande liv på jorden! Många vetenskaper, läror, inriktningar, religioner, kulturer, skolor, organisationer, mästare eller enskilda gör det. Och man gör det på olika sätt och kommer till mycket olika resultat! Här nedan skriver jag några tankar om min bild av människans psyke, utveckling och erfarenheter i livet. Det är en enkel och ofullständig bild och bör tas för det. Jag skriver ändå om det, då det ibland kan prägla mitt arbete med mina klienter. Jag har ingen egen eller unik bild av människan och hennes liv. Den är naturligtvis präglad av det jag varit med om och det jag upplevt i livet. Jag ansluter mig i olika delar till den bild som den vetenskap och de organisationer, rörelser, lärare, tänkare och enskilda har som jag stött på, och som har en bild som stämmer överens med mina egna erfarenheter i livet. I stort är min bild av människan idag delvis klassiskt naturvetenskaplig, skolmedicinsk eller präglad av västerländsk kultur. Den är även påverkad av modern beteendevetenskap, helhetstänkande, ett energimedicinskt, kvantfysiskt och österländskt synsätt, enkel andlighet och sunt förnuft.

Balans och flöde

Så här kan jag uttrycka det på ett enkelt och mycket ofullständigt sätt: Människan har en kropp, sina instinkter, ett känsloliv, ett mentalt förnuft och en själ eller ande. Om det normalt är god kontakt och balans med de olika delarna i hela det mänskliga ”systemet”, leder det till att vi upplever harmoni, få blockeringar, självläkning, mycket energiflöde, kreativitet och liv. I botten, i vår inre ”kärna” upplever vi vår essens, vårt unika livskraft. Denna kraft är livsbejakande, god, välvillig, helande och skapande.

Vårt mående och vårt beteende

Som barn föds vi utan skuld och utan skam – oskuldsfulla och med ett öppet hjärta, ett öppet sinne och normalt med en stor nyfikenhet och en stor livs- och skaparkraft, med en stor och unik mänsklig potential. Vi har tillgång till våra överlevnadsinstinkter och våra grundläggande känslouttryck. Och vi är helt beroende av våra vårdare under många år. Under den tiden fostras och socialiseras vi. Vi “konstueras” och vi lär oss att anknyta till andra. På otaliga och oftast missriktade sätt från oftast välvilliga föräldrar, släktingar, skola, institutioner och samhälle begränsas vårt fria flöde av tankar, känslor, uttryck och upplevelser. Vi lär oss att vi gör “fel” och är “fel”, vi börjar känna skam och skuld, och vi traumatiseras mer eller mindre. Det kan låta som en hård beskrivning – och det är det! Vi möts inte alltid av vuxenvärlden eller omvärlden där vi är med våra behov. Vi blir överväldigade. Vi får inte alltid den kärlek och det stöd vi behöver, utan skadas mer eller mindre. Som värst blir vi kränkta eller missbrukade. Eller försummade och övergivna. Vi begränsar oss, vi anpassar oss, vi lär oss strategier för hur vi ska överleva på bästa sätt för oss. För att bli älskade, omtyckta, bekräftade. Vi är så beroende av det. Vi blir oftast redan som spädbarn och småbarn medberoende av andra på ett delvis negativt sätt. Vore det inte så kan du föreställa dig hur du annars skulle kunna leva ditt liv i det stora hela – i stor tillförsikt, tillit, självkärlek, glädje, trygghet och skapande, utan rädslor. Du kunde ge villkorslös kärlek, omsorg och glädje till alla runt dig, till din familj, på jobbet, där du bor, på din fritid, i det lokala och globala samhälle du lever i. Om du alltid hade blivit mött där du var som barn med dina unika behov. Trots barnets otroliga livsenergi, potential och livskraft begränsar många av oss sin frihet, vi ”infekteras” av våra vårdare, av människorna runt oss, anpassar oss till den kultur vi lever i, vi blir blockerade och präglas, programmeras under vår barndom på otaliga sätt. Vi utvecklar beroenden, mönster, strategier, automatiska beteenden och andra sätt för att överleva, för att kompensera oss för vår ofrihet och vårt fria flöde av energi i hela vårt system – vår kropp, våra känslor, vårt förnuft och vår själ/ande. Våra trauman, beroenden, blockeringar, mönster, spel, maktspel och beteenden finns kvar upp i vuxen ålder och präglar mer eller mindre våra liv – hur dumt och obegripligt det än kan låta! Och det tar sig oändligt många former och unika uttryck, så många som det finns människor! Och det är mer eller mindre tydligt för oss själva, vi är mer eller mindre medvetna om det. Våra liv styrs mycket av den miljö som omger oss när vi växer upp och sedan vidare i livet. Men också av vårt genetiska arv och våra medfödda egenskaper eller förmågor. Vi föds med en stor variation vad gäller våra förutsättningar. Vi föds med olika känslighet och några med skador som gör att vi inte självklart har de förutsättningar som krävs för att klara oss som “normala” eller “funktionella” i olika sammanhang i livet. Och vi bedöms kanske tidigt som psykiskt känsliga, med nedsatt psykisk förmåga, som psykiskt skadade eller psykiskt sjuka. Det som vi då möter i vår omgivande miljö blir då ännu mer påfrestande att förhålla sig till och svårt att hantera. Det kan leda till att vi tidigt fastnar där vi är utan kraft eller förhoppning om en utveckling eller förbättring i våra liv och relationer. En utveckling mot mer trygghet, självtillit, självständighet, frihet och eget ansvar är då mycket svår och krävande. Bland de som upplever livet så finns en mycket bred gråzon som kräver stor medvetenhet av omgivningen för att se djupet, förmågan eller potential till utveckling och förändring.

Helande, lärande och utveckling

Vår livsresa behöver dock inte slut där! Som människor har vi en otrolig kraft och potential i oss. Om vi inte är alltför belastade genom vårt genetiska arv eller den miljö vi vuxit upp i, har vi även en stor medfödd förmåga att hela oss, lära oss, växa och utvecklas – var och en på sitt unika sätt! Vi får faktiskt ständigt utmaningar och inbjudningar till att göra det, även om det just då gör ont och kan vara svårt att se! Den stora utmaningen, det stora äventyret pågår hela tiden, vare sig vi är medvetna om det eller inte, vare sig vi vill det eller inte, vare sig det är svårt eller enkelt… Ja, det var en kort och mycket ofullständig beskrivning av hur jag ser på människans psykiska utveckling och mående genom livet och hennes möjliga potential.